POLYGON kvalitní horská kola, silniční kola, dětská kola, elektrokola a sady

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě nordicpoint.cz.provozovaném spol.BRUX CR s.r.o.
Litvínov, Chudeřín, Janáčkova 369, PSČ 436 01 , Identifikační číslo: 02586835  dále jen polygonbike.cz

1.OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu nordicpoint.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.


3.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 
V případě zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.
4.PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.

Prodávající má právo odstoupit od plnění objednávky bez udání důvodu a bez náhrady. O rozhodnutí o stornu objednávky kupujícího je prodávající povinen vyrozumět kupujícího do 7 dnů od doby kdy rozhodl o stornu objednávky.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit bez náhrady, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5.PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu plus dopravné. S celkovou částkou k úhradě je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má povinnost odebrat zboží dodané na základě Závazné objednávky. Prodávající a Kupující se dohodli, že v případě nepřevzetí zboží nebo v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží delším než 14 dnů je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč plus 10 % z kupní ceny zboží. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
Právo Prodávajícího na smluvní pokutu a náhradu škody není dotčeno ani v případě, že prodávající prodá zboží, které Kupující nepřevzal, třetí osobě.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

7.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

8.MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.

Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody. Cena za poštovné se nevrací.


9.ZÁVĚRČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude neplatné, nezákonné či nevynutitelné, ostatní ustanovení zůstávají nadále nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit, že do jednoho měsíce od doručení výzvy druhé strany nahradit takovéto ustanovení platným, zákonným a vynutitelným s obdobným právním a obchodním smyslem.
10. Výhrada k prezentaci zboží online. Společnost BRUX CR s.r.o si vyhrazuje právo změnit údaje a vyobrazení zboží v internetové prezentaci online obchodu. Veškeré nabídky uvedené v internetových stránkách jsou nezávazné. V případě nesprávného popisu vyobrazení nabo jiné chyby nevzniká kupujícímu právo na náhradu případné škody ani jiných nákladů. Kupující však může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 

 

Prodáváme i značky